Algemene Voorwaarden

Aanbod

 • Martton Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst
 • Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

  Aanvaarding van de opdracht

 • Martton Fotografie dient het aanbod schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Martton Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

Cadeaubonnen

 • Martton Fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 • Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

  Uitvoering opdracht

 • Martton Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 • Martton Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken.
 • Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

  Levering

 • Martton Fotografie streeft er naar om binnen 1 á 2 weken de foto’s te leveren via WE-TRANSFER, tenzij anders overeengekomen.
 • Martton Fotografie maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten wordt via geschrift aan opdrachtgever gemeld.
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 • Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.

  Vergoeding

 •  Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

  Betalingsvoorwaarden

 • Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 • De betaling geschiedt na de fotoshoot maar voor de levering van de foto’s.
 • Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Annulering en opschorting

 •  In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf  of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 • Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht

 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
 • Martton Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Tenzij dit van te voren schriftelijk wordt gemeld door opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Martton Fotografie.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Martton Fotografie, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auterswet in acht te nemen.
 • Elk gebruik van een werk van Martton Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Martton Fotografie.
 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Martton Fotografie, rekent Martton Fotografie drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Martton Fotografie.

Portretrecht

 • Martton Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Aansprakelijkheid

 • Martton Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 • Martton Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 • Martton Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Martton Fotografie aan opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Overige bepalingen

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Martton Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

©2019 Marttonfotografie.nl